Introduktion till miljö- och vattenteknik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

- kunna redogöra för några aktuella problemställningar och metoder, som civilingenjörer i miljö- och vattenteknik arbetar med

- översiktligt kunna beskriva några aktuella miljöproblem och tekniska metoder för att analysera och åtgärda

- kunna planeten Jordens bildning, tredimensionella uppbyggnad och de processer som kontinuerligt förändrar Jorden

- kunna redogöra för bildning och tillgång på naturresurser och hur detta sätter randvillkor för människors livsmiljö och möjlighet till teknisk utveckling

- översiktligt kunna beskriva egenskaper hos olika akvatiska system och viktiga processer inom och mellan olika delar av det akvatiska systemet

- kunna skriva en enklare rapport inom miljö- och vattenteknik

- ha nödvändig kunskap för att utnyttja de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt ha kännedom om de regler som gäller för att använda universitetets IT-system

Innehåll

Metoder och tillämpningar inom miljö- och vattenteknik inklusive matematiska modeller och datorberäkningar.

Globala och lokala miljöfrågor, människans påverkan på mark, vatten och luft.

Jordens bildning och utveckling. Mineral, bergarter, jordarter samt vatten- och energiresurser.

Abiotiska förhållanden i olika akvatiska system samt dessa systems biologiska struktur och funktion såsom primärproduktion, näringskedjor och näringsvävar.

Rapportskrivning

Datorintroduktion

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar, seminarier, exkursion

Examination

Examination: Kontinuerlig examination genom deltagande i exkursion (1 hp), seminarier och gruppövningar (3 hp), datorintroduktion (1 hp) och godkänd rapport (1 hp) samt skriftlig examination på geovetenskapsdelen (4 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin