Celest mekanik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA207

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA207
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Matematik 20 p/30 hp och fysik 40 p/60 hp eller motsvarande förkunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för celestmekanikens grunder

* utföra detaljerade beräkningar inom tvåkropparsproblemet

* redogöra för grunderna inom perturbationsteori och flerkropparsproblemet

* redogöra för hur modern celestmekanisk forskning bedrivs

Innehåll

Två- och flerkropparsproblemet. Beräkning av positionskoordinater från banelement. Beräkning av banelement ur observationsdata. Numeriska banberäkningar. Banutveckling av asteroider och kometer. Lagranges planetekvationer. Grundläggande raketdynamik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Deltentamina under kursens gång, motsvarande 3 hp. Godkända laborationer motsvarande 1 hp, och inlämningsuppgifter motsvarande 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin