Grundläggande kemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A

Mål

Efter kursen skall den studerande kunna

- redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet

-beskriva olika typer av kemisk bindning och relatera bindningsstyrka till materiens fysikaliska egenskaper

- redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom reaktionskinetik och utföra beräkningar inom grundläggande kinetik

- utföra beräkningar inom grundläggande termodynamik och jämviktslära

- genomföra stökiometriska beräkningar

- utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar

- dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat

- ge exempel på hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv med relevans för utbildningen

- beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället

Innehåll

Grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 5 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp och inlämningsuppgifter 1 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin