Examensarbete C i geofysik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE037

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE037
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 oktober 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp i fysik varav minst 10 hp inom geofysik (t.ex. Tillämpad och miljöinriktad geofysik 10 hp, Global Geofysik 10 hp, Seismologi 10 hp)

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för den givna problemställningen samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom geofysikområdet.

Innehåll

Inom kursen genomför studenten ett självständigt projektarbete i fysik: geofysik. I detta arbete används och tränas de färdigheter och förmågor som skall uppnås enligt målen för en kandidatexamen. Inom projektet tillämpar studenten sina inhämtade kunskaper och erfarenheter i fysik på en specifik problemställning.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Individuell handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Kursen avslutas med ett redovisningsseminarium.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt den skriftliga och muntliga redovisningen av detta. För att bli godkänd på kursen krävs även att examensarbetet är inlagt i databasen Diva.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin