Naturresurser

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP003

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP003
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 40 p/60 hp i geovetenskap inklusive Sedimentologi och stratigrafi MN1 10 p/15 hp eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för bildning, uppträdande, lokalisering och utvinning av malmer, jordarter, viktiga industriella mineral och bergarter samt fossila bränslen
  • tillämpa sina kunskaper i yrkesverksamhet
  • använda sina kunskaper med insikten att om berggrundens resurser och jordarter är icke förnyelsebara naturresurser

Innehåll

Bildning, sammansättning och lokalisering av malmer och industrimineral, olja , gas, kol, torv, grus samt bergprodukter. Berg, grus, sand och torvtäkter; inventering och hushållningsplanering med beaktande av miljöbalken. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, studiebesök, projektarbeten och laborationer. Deltagande i gruppundervisning, seminarier, projektarbeten, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatoriskt.

Examination

Prov motsvarande 10 hp anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas godkänd fordras också att gruppövningar, laborationer, projektarbeten och seminarier motsvarande 5 hp bedömts godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin