Polymerkemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB203

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB203
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp eller motsv.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna,

- Beskriva polymerers generella uppbyggnad.

- Redogöra för molekylviktsbegreppet.

- Klassificera syntetiska och biologiska polymerer i respektive undergrupper.

- Beskriva polymerer i lösning med fokus på termodynamik, fasjämvikter, diffusion, viskositet samt geler.

- Beskriva polymerer i det fasta tillståndet med fokus på kristallina och amorfa polymerer, termodynamik, fasomvandlingar samt mekaniska egenskaper.

- Identifiera och förklara skillnaderna mellan additions- och stegvis polymerisation.

- Redogöra för reaktionsmekanismer vid radikal-, jonisk-, ringöppnings- samt kondensationspolymerisation.

- Förklara metoder för karaktärisering av polymera material.

- Ge exempel på polymerers industriella tillämpningar.

Innehåll

Laborationer:

Laborationen bedrivs i projektform med momenten polymersyntes och karakterisering. Inom projektet får studenten träna att,

- Söka, värdera och sammanställa information.

- Planera och genomföra ett laborativt projekt.

- Redovisa resultatet muntligt och skriftligt.

Litteraturuppgift:

En omfattande litteraturstudie där studenten tränas i att,

- Skapa sökprofiler för informationssökning i litteraturdatabaser.

- Analysera och värdera vetenskaplig information.

- Sammanställa resultatet på engelska i artikelform.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Föreläsningar, projektorienterade laborationer samt litteraturuppgift.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (2 hp). Vidare krävs att studenten planerar, genomför samt redovisar en tilldelad projektlaboration. Laborationsmomenten motsvarar 1 hp och skall vara godkända vid fullgjord kurs. Slutligen skall litteraturuppgiften som motsvarar 2 hp vara godkänd. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin