Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG356

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG356
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Genomgången kurs Tillämpad bioteknik-startkurs 15 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten:

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av tillämpad bioteknik.
  • kunna söka, värdera och sammanställa vetenskapliga publikationer inom ett valt forskningsområde.
  • med korrekt språk skriftligt presentera den vetenskapliga sammanställningen.

Innehåll

En självständig genomgång och sammanställning av vetenskaplig litteratur inom ett valt forskningsområde genom litteratursökning i databaser och bibliotek. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten:

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta teoretiskt genom litteratursökningar samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

Undervisning

Kursen ges i form av individuell handledning.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd skriftlig presentation av litteraturprojektet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin