Protein engineering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG301

Kod
1BG301
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F, Kemi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp. Alt. 1) 40 p/60 hp biologi och 20 p/30 hp kemi alt. 2) kemi 40 p/60 hp inkl. Biokemi 10 p/15 hp och biologi 20 p/30 hp inklusive molekylärgenetik 10 p/15 hp samt i båda fallen Mikrobiell genetik eller Molekylär cellbiologi.

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt industrirelaterat molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge eleverna fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Dessutom är målet att visa att steget inte behöver vara långt för att kommersialisera en bioteknologisk uppfinning. Efter kursen ska studenten kunna

- Analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder

- Redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering

- Analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion

- Analysera och jämföra proteinsekvensdata

- Förstå enskilda aminosyrors funktion och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion

- Förstå faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser

- Med biotekniska metoder konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener i bakteriellt expressionssystem

- Analysera proteiners DNA sekvens med avseende på faktorer som kan ha betydelse för expressionsförloppet och det uttryckta proteinets egenskaper, samt baserat på denna analys konstruera modifieringar i syfte att förändra ett proteins egenskaper

- Konstruera primers for isolering av gener med PCR

- Kunna genomföra ett PCR-baserat mutagenes experiment

- Med biokemiska metoder isolera proteiner i milligramskala samt utföra proteinkristallisationsexperiment

- Föra laboratoriedagbok enligt GLP

- Göra en enkel forskningsplan, affärsplan och marknadsundersökning för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder, proteiners uppbyggnad, struktur, klassificering och funktion. Projektbaserade bioteknologiska experiment samt producera modifierade produkter.

Föreläsningar, seminarier och datorövningar om entreprenörskap.

Studiebesök och annan information om de krav som ställs på en bioteknolog i yrkeslivet.

Studenten ska även presentera och försvara bioteknologiska problemlösningar och resultat, samt genomföra dokumentation av det laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv.

Delkurser: Teori (8 hp); Praktiskt arbete (4 hp); Kommersialisering (3 hp)

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar , duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

För att visa att man uppnått målen ska studenten

- Teoridelkurs (8 hp): Ha godkänt resultat på en skriftlig examination som omfattar bioteknologiska metoder, protein fysikaliska metoder samt proteiners uppbyggnad och klassificering

- Praktisk del : Redovisa en korrekt utförd (enligt GLP) laboratoriedagbok, redovisa experimentella resultat (4 hp) samt redovisa en enkel forskningsplan med tillhörande affärsplan och marknadsanalys (3 hp)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin