Livsfilosofi och det moderna samhället

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Universitetsstudier omfattande 60 p/90 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera den livsfilosofiska dimensionen av miljö- och utvecklingsproblematiken och därigenom uppvisa färdighet i att föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen
 • uppvisa kunskap om olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner, samt kunna kritiskt förhålla sig till dessa
 • redogöra för kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet
 • reflektera kring sin egen livsfilosofiska inställning och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld
 • Innehåll

  Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra med relevanta livsfilosofiska erfarenheter. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

  Examination

  Studenterna examineras genom skrivuppgifter, projektarbeten och aktivt deltagande vid seminarier.

  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin