Stjärnornas fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA223

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA223
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav matematik 30 hp och fysik 60 hp, Astrofysik I eller motsvarande förkunskaper.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för de avgörande globala egenskaperna hos olika slags stjärnor under stjärnutvecklingens gång.
  • förklara de fysikaliska processer som styr en stjärnas struktur och utveckling.
  • förklara hur en stjärnas egenskaper yttrar sig i t.ex. Hertzsprung Russell-diagrammet.
  • redogöra för hur spektrallinjer bildas i stjärnatmosfären och tolka stjärnspektra kvalitativt.
  • redogöra för hur man bestämmer grundämnessammansättning och andra fysikaliska parametrar.
  • redogöra för de senaste årens framsteg inom fältet och illustrera problem som återstår att lösa.

Innehåll

Bakgrund: Grundläggande fysik för gas och strålning i en stjärnas inre och dess atmosfär. Växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia. Materiens tillstånd i solen och stjärnor, nukleära reaktioner, opacitet. Energitransport i solen och stjärnor. Ekvationer för stjärnornas struktur.

Tillämpningar: Jämförelse mellan observationer och teoretiska förutsägelser. Stjärnbildning. Grundämnesbildning under olika faser av stjärnornas utveckling. Röda jättestjärnor som en avancerad fas av stjärnutvecklingen. Solens och stjärnornas variabilitet och pulsation. Supernovor som drivare av den galaktiska utvecklingen. Exotiska stjärnor: vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer och litteraturuppgift.

Examination

Godkänd skriftlig tentamen under kursens gång eller vid kursens slut motsvarande 3 hp. Godkända laborationer motsvarande 2 hp och inlämningsuppgifter motsvarande 2 hp. Skriftlig och muntlig redovisning av litteraturuppgift motsvarande 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin