Termodynamiska principer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB009

Kod
1KB009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp, Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp samt Matematik 15 hp eller motsv.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för innehållet i och resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna
  • resonera kring sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsekvationer och tillståndsändringar
  • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typfall av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
  • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter
  • genomföra enklare resonemang kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med de termodynamiska egenskaperna för ett makroskopiskt system
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
  • ge exempel på hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; laboratoriemetodik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer samt projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin