Mekanik III

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA103
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri, Flervariabelanalys, allmän kurs, Mekanik II

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars allmänna kinematik och dynamik
  • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar
  • tillämpa kinematiska och dynamiska relationer för centralrörelse
  • redogöra för fundamentala storheter och samband inom den analytiska mekaniken
  • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom den speciella relativitetsteorin
  • tillämpa teorierna genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse
  • visa analytisk problemlösningsförmåga med tekniska tillämpningar inom stelkroppsmekanik, analytiska mekanik och relativitetsteori
  • genomföra fysikaliska experiment samt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Följande moment behandlas i denna kurs:

Stel kropps allmänna rörelse: tröghetstensorn, Eulers ekvationer med tillämpningar.

Centralrörelse.

Tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer med tillämpningar. Kopplade svängningar.

Speciell relativitetsteori.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4,5 hp).

Under kursen ges en dugga och/eller inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid ordinarie omtentamen.

För godkänd kurs fordras även godkänd laborationskurs (0,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin