Multivariat dataanalys och försöksplanering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB344

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB344
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Matematisk statistik

Mål

Efter godkänd kurs studenten kunna

  • konstruera och använda några grundläggande metoder för explorativ multivariat dataanalys: datakomprimering och visualisering.
  • konstruera och använda några grundläggande metoder för prediktiv multivariat dataanalys: flerdimensionell regression och klassificering.
  • tolka resultaten som erhållits i de ovan nämnda metoderna.
  • tillämpa reducerad försöksplaneringsteknik och anpassa försök och metodik efter befintliga resurser.

Innehåll

Försöksplanering: optimal design, faktorförsök, responsytor. Explorativ multivariat dataanalys: förbehandling, principalkomponentanalys, klusteranalys, flerdimensionell skalning. Prediktiv multivariat analys: modellbaserad, linjär och olinjär klassificering och regression. Variabel-selektion, modellval, överanpassning och prestandautvärdering. Tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, räkneövningar, datorövningar.

Examination

Teori 3 (hp), Datorövningar (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin