Acceleratorer och detektorer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA348

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA348
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Elektromagnetisk fältteori och Kärnfysik eller motsvarande

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för speciella egenskaper och krav på acceleratorer för högenergi- och kärn-fysikforskning samt acceleratorer för medicinsk användning och materialfysikforskning såsom synkrotronstrålningskällor och neutronspallationskällor
  • beräkna hur dessa mål uppnås genom att styra och accelerera laddade partiklar
  • redogöra för hur joniserande strålning från laddade partiklar och icke-joniserade strålning från neutrala partiklar uppstår naturligt eller artificiellt
  • redogöra för de egenskaper hos strålningen som används vid detektion
  • redogöra för de vanligast förekommande detektortyperna inom forskning och tillämpningar
  • behärska att kalibrera och göra mätningar med halvledardetektorer, scintillationsdetektorer och gasfyllda detektorer

Innehåll

Grundläggande egenskaper hos olika typer av acceleratorer. Transvers stråldynamik för enskilda partiklar och system av partiklar samt verktyg för att beräkna dessa. Metoder för acceleration och diagnostik. Joniserande och icke-joniserande strålning. Strålningsdetektorer: scintillationsdetektorer och neutrondetektering, gasfyllda detektorer, halvledardetektorer. Tillämpningar inom medicin, forskning och strålskydd.

Projekt:

Uppställning och genomförande av experiment vid accelerator. Vid experimentet kommer såväl detektor som acceleratorprestanda att studeras.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom problembaserat lärande (PBL) med fokus på studentens delaktighet i lärandet. I undervisningen formuleras frågor och problem tillsammans med studenten som sedan studeras och utvecklas genom genom grupparbeten, praktiska moment, litteraturstudier, diskussioner mm. Centralt i pedagogiken är att studenten själv tar ansvar i lärandet, söker och utvärderar kunskap samt tränar samarbete. Kontinuerlig utvärdering genom redovisningar och diskussioner ingår i PBL.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektrapporter (4 hp) samt skriftlig minitentamen (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin