Stora sociotekniska system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LH242

Kod
5LH242
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Allmänt

Kursplanen är inrättad av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och tillstyrkt av Institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria.

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- identifiera och relatera grunddragen i de stora tekniska systemens historiska framväxt med fokus på Västeuropa (Sverige) och USA.

- identifiera och förklara de centrala begreppen inom teoribildningen LTS (Large Technological Systems) och använda dem vid självständig kritisk analys.

- identifiera och diskutera grundläggande samband mellan stora sociotekniska system och samhälle.

- identifiera och relatera hur olika grupper av aktörer påverkat de stora sociotekniska systemens utformning.

- identifiera och relatera hur tekniska system formges för olika användargrupper, samt hur detta hänger ihop med kategorier som klass, kön och etnicitet.

- självständigt författa och försvara en kritiskt diskuterande PM.

- framställa och sammanfatta muntliga synpunkter vid seminariediskussioner.

Innehåll

Kursen ges i form av en introduktionsföreläsning följt av textseminarier och ett examinationsseminarium. Till seminarierna läses forskningsorienterad litteratur från forskningsfältet teknik- och vetenskapsstudier. Texterna behandlar olika kopplingar mellan tekniska system och samhälleliga, politiska och kulturella processer.

Kursen syftar därför till att introducera tekniksociologiska perspektiv samt ge kunskaper om hur tekniska system kan förstås ur historiska och sociologiska perspektiv. Ytterst syftar kursen till att träna studenternas förmåga att förstå kopplingar mellan teknik och samhälle. Dessutom syftar kursen till att träna studenternas förmåga till skriftlig och muntlig framställning.

Undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande vid kursens seminarier samt genom författandet av skriftliga PM-uppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin