Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MC815

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MC815
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinarprogrammet, 26 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

- Anatomi 7,5 hp (3AN014)

- Cellbiologi med biokemi 22,5 hp (3MU121)

- Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp (3KB008)

- Neurobiologi med farmakologi 15 hp (3MU131)

- Samt ytterligare 15 hp biomedicinska kurser

Mål

Examensarbetet ska ge studenten kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som praktisk fördjupning inom ett biomedicinskt ämnesområde.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

  • Kunna söka vetenskaplig litteratur
  • Kunna sammanfatta vetenskaplig litteratur
  • Ha grundläggande kunskap om hur man planerar och genomför ett vetenskapligt arbete
  • Ha grundläggande kunskap om hur man analyserar vetenskapliga data
  • Kunna diskutera vetenskapliga data
  • Kunna presentera vetenskapliga data och slutsatser i skriftlig och muntlig form

Innehåll

Examensarbetet innefattar sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur och praktiskt arbete i nära anslutning till pågående biomedicinsk forskning samt sammanställning och kritisk analys av resultaten samt muntlig och skriftlig redovisning. Professionell träning.

Undervisning

Studierna sker under individuell handledning och innefattar litteraturstudier, seminarieövningar och praktiskt arbete. Professionell träning.

Examination

Examensarbetet ska redovisas i seminarieform inför ämnesexpertis. Det ska också sammanställas i en individuellt för ändamålet avfattad skriftlig rapport, vilken ligger till grund för examinationen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin