Finska II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FA022

Kod
5FA022
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Finska I

Mål

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i finsk morfologi och grundläggande kunskaper i finsk syntax samt praktisk användning av finskans centrala strukturer med betoning på förmågan att kommunicera muntligt i enkla vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- med användande av relevant grammatisk terminologi beskriva huvuddragen i finskans morfologi (formlära) och syntax (satslära)

- analysera satser i svenska och finska

- beskriva de basala skillnaderna mellan finska och svenska vad gäller morfologi och syntax

- översätta enkla texter från finska med hjälp av adekvata hjälpmedel

- ställa och besvara enkla frågor på finska

- tolka och analysera de lästa texterna i relation till olika kulturella och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus.

Innehåll

Textanalys med grammatik. Genomgång av verbets tempus- och modussystem samt nominas pluralböjning. Det viktigaste av satsläran. Muntliga och skriftliga övningar med betoning på förmågan att kommunicera i enkla vardagssituationer.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Fortlöpande bedömning, muntligt och skriftligt prov samt fullgjorda uppgifter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen omfattar 7,5 hp. För fördjupning till filosofiekandidatexamen inom huvudområdet krävs totalt 90 hp varav minst 15 ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.

Kursen får tillgodoräknas som delkurs Finska II på Finska A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin