GIS för vattenresurser

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV444

Kod
1TV444
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp samt Grundvatten 5 hp och Avrinning 5 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • transformera koordinatsystem och projektioner
  • analysera och modellera miljörelaterade geovetenskapliga processer och miljöproblem med hjälp av geografiska informationssystem (GIS)
  • använda digitala höjdmodeller för morfometrisk analys av avrinningsområden och bottentopografi i sjöar och kustområden

Innehåll

Grundläggande principer för GIS: boolska operationer, vektor- och rastermodeller.

Grundläggande kartografi: transformation av koordinatsystem och projektioner, distribuerad statistik.

Analys av avrinningsområden, strömningsvägar och topografiskt fuktighetsindex.

Analys av miljörelaterade akvatiska transportprocesser, vattenresursplanering och miljökonsekvensbeskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska datorlaborationer

Examination

Inlämningsuppgifter 4 hp, laborationer 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin