Partikelfysik II

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA355

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA355
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Partikelfysik (1FA347) och Kvantmekanik (1FA352) eller motsvarande

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för de viktigaste experimentella framstegen inom partikelfysiken sedan upptäckten av elektronen kring förra sekelskiftet fram till upptäckten av neutrinooscillationer under de senaste åren samt för huvuddragen i de hypoteser som f.n. uppställts om olika möjliga framtida experimentella upptäckter
  • värdera experimentella bevis för upptäckter av nya partiklar och partikelfysikaliska fenomen
  • analysera mätnoggrannheten hos experimentella resultat med avseende på statistiska och systematiska fel
  • redogöra för funktionen hos den moderna partikelfysikens olika typer av partikeldetektorer och dataanalysmetoder
  • kritsera och ta ställning till publicerade partikelfysikaliska artiklar innehållande redogörelser för experimentella uppställningar och mätningar samt dataanalys och jämförelser med fenomenologiska modeller
  • föreslå experimentella metoder och strategier för upptäckter och mätningar av olika förutsagda fenomen inom elementarpartikelfysiken

Innehåll

De experimentella upptäckterna av elektronen, myonen och pionen, särkvanttal, antibaryoner, resonanserna, den svaga växelverkan, det neutrala kaonsystemet, nukleonens struktur, charmonium, tau och charm, kvarkar, gluoner och skurar, b- och t-kvarkarna, vektorbosonerna, Standardmodellen, tunga kvarkars mixing och CP-brott samt neutrinooscillationer. Experimentella strategier för framtida upptäckter av Higgs-bosoner, supersymmetriska partiklar och andra förutsagda partiklar.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i seminarieform med studentpresentationer och efterföljande diskussioner av materialet.

Examination

För godkännande krävs att studenten genomför presentation av åtminstone ett kursavsnitt samt utreder och besvarar frågor åtminstone en gång samt deltar aktivt i åtminstone 80% av seminarierna. Deltagande i seminarierna på distans per dator kommer att vara möjligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin