Analytisk kemi II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 december 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp kemi inkl. grundkurs i Analytisk kemi om minst 10 hp eller motsv.

Mål

Den studerande skall efter godkänd kurs kunna:

  • redogöra för relevant vetenskaplig litteratur inom analytisk kemi
  • identifiera och beskriva de steg som ingår i ett fullständigt analysförfarande
  • redogöra för vanliga provtagningsmodeller samt beräkna nödvändig provstorlek och provantal i samband med provtagning
  • redogöra för och använda uppslutnings- och upparbetningsmetoder för oorganiska och organiska föreningar
  • planera och utföra en fullständig analysprocedur med val av lämplig teknik för att besvara analytiska frågeställningar
  • presentera erhållna resultat muntligt och skriftligt på svenska och engelska
  • använda sig av metoder och medel för kontroll av kemiska analysers kvalitet
  • utföra laborationsarbete med relevant dokumentation samt risk och säkerhetsbedömning

Innehåll

Översikt över den vetenskapliga litteraturen i analytisk kemi. Översikt över de vanligaste metoderna för provtagning och provberedning. Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, fraktionering, anrikning av komponenter ur sammansatta prov, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, demonstrationer, projektinriktade laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök.

Kursstart, laborationer, projekt, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. Tentamen motsvarar 6 hp och i kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 9 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet, laborationer och projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin