Materialmodellering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB266

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB266
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Fasta tillståndets fysik I, 5 hp, Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp, Kvantmekanik och kemisk bindning II, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan teoretiska beräkningsmetoder såsom HF (Hartree-Fock), DFT (Density Functional Theory) och semi-empiriska metoder.
  • diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa specifika problem inom materialvetenskap.
  • tolka populationsanalys och utifrån denna kunna styra och förutsäga egenskaper hos material
  • beskriva olika former av kooperativ magnetism.

Innehåll

Amorfa och kristallina material och koppling mellan orbitaler och band, olika teoretiska beräkningsmetoder. Brillouinzoner och DOS-kurvor. Populationsverktyg (PDOS, COOP). Fermi-Dirac-fördelningen och dess relation till DOS och population. Banddispersion och kristallanisotropi. Paramagnetism och spinnordning. Effekter av spinnpolarisation och styrning med elektronkoncentration (rigid band formalism).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp och seminariedeltagande samt godkänd laborationskurs , 2 hp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin