Multivariat dataanalys och försöksplanering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB344

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB344
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp inom programmet inklusive Programmeringsteknik II, Beräkningsvetenskap DV, Sannolikhet och statistik samt Databasteknik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för den teoretiska grunden för och kunna använda några av de grundläggande metoderna inom explorativ multivariat dataanalys: datakomprimering och visualisering.
  • redogöra för den teoretiska grunden för och använda några grundläggande metoder för prediktiv multivariat dataanalys: flerdimensionell regression och klassificering.
  • tolka resultaten som erhållits i de ovan nämnda metoderna.
  • tillämpa försöksplaneringsteknik och anpassa försök och metodik efter befintliga resurser.
  • utföra analyser och tolkningarna med hjälp av minst en generell mjukvarubaserad analysmiljö t.ex. MATLAB eller R

Innehåll

Explorativ multivariat dataanalys: t.ex. förbehandling, principalkomponentanalys, klusteranalys. Prediktiv multivariat analys: modellbaserad och modellfri, linjär/ickelinjär klassificering och regression, modellval, och prestandautvärdering. Analytiska tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, räkneövningar, datorövningar.

Examination

Teori 3 (hp), Datorövningar (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin