Analytisk kemi II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp kemi inkl. grundkurs i Analytisk kemi om minst 10 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för relevant vetenskaplig litteratur inom analytisk kemi
  • planera och utföra en fullständig analysprocedur med val av lämplig teknik för att besvara analytiska frågeställningar
  • presentera erhållna resultat muntligt och skriftligt på svenska och engelska
  • använda sig av metoder och medel för kontroll av kemiska analysers kvalitet
  • utföra laborationsarbete med relevant dokumentation samt risk och säkerhetsbedömning

Innehåll

Översikt över den vetenskapliga litteraturen i analytisk kemi. Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat. Metodvalidering.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, demonstrationer, projektinriktade laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök.

Kursstart, laborationer, projekt, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. Tentamen motsvarar 6 hp och i kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 9 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet, laborationer och projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin