Kemisk molekylär design

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB453

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB453
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

  • beskriva och diskutera den nivå av komplexitet som krävs av en molekyl för att lösa ett givet vetenskapligt problem
  • utvärdera förhållandet mellan nytta och insats vid design och syntes av organiska molekyler
  • beskriva och diskutera design av molekyler för igenkänning av små och biomolekylära målmolekyler
  • planera design och kemisk modifikation av proteiner
  • peskriva och diskutera egenskaper och principer som är gemensamma för katalys av metallorganiska katalysatorer, organokatalysatorer, enzymer och enzymmodeller.
  • planera framställning av enkla artificiella enzymer

Innehåll

Design av molekyler för igenkänning av biomakromolekyler: Små organiska molekyler för igenkänning av proteiner, deras yta eller aktiva säte. Igenkänning av domäner och komplex.

Design av molekyler som inhiberar växelverkan mellan biomakromolekyler: Inhibering av protein-protein växelverkan, inhibering av växelverkan mellan nukleinsyror.

Design av katalysatorer: Metallorganisk katalys och organokatalys. Reengineering av enzymer, design av nya enzymer.

Design av multifunktionella molekyler: Biosensorer.

Studenten erbjuds möjligheten att i anslutning till denna kurs formulera, syntetisera och utvärdera en struktur som är lämpad för molekylär igenkänning och katalys.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av teoretiska övningar och projekt. Träning ges i att meddela muntliga och skriftliga rapporter. Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut. För godkänt på kursen måste såväl tentamen som de obligatoriska momenten vara godkända. Skriftlig tentamen motsvarar 7 hp, obligatoriska övningar och rapporter motsvarar 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin