Kemisk bindning med beräkningskemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB550

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB550
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi. Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp, rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kursen ska studenten kunna:

  • beskriva viktiga fysikaliska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi.
  • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för kemiska problemställningar och kritiskt analysera de beräknade molekylära egenskaperna.
  • utföra databassökningar relaterade till molekylers struktur.
  • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till kvantmekaniska och statistisk-mekaniska beräkningsmodeller som används inom molekylmodellering.
  • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av kemin

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Analys av elektronstruktur och elektrontäthet. Molekylorbital- och valensbindningsteori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT, kraftfältsmetoder och grundläggande Hückelteori. Grundläggande statistisk, mekanik och Monte Carlo-metoder. Molekyldynamik. Modellering av molekylers struktur. Data mining av molekylär struktur.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Deltagande i laborationer och övningar är obligatoriskt.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna tillsammans med övriga obligatoriska moment motsvarar 6 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin