Termodynamiska principer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, Kemiska principer II, 5 hp, Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp samt Matematik 15 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för innehållet i och resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna
  • resonera kring sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsekvationer och tillståndsändringar
  • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typfall av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
  • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter
  • genomföra enklare resonemang kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med de termodynamiska egenskaperna för ett makroskopiskt system
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
  • ge exempel på hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser, entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter, blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt. Laboratoriemetodik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projekt/inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer samt projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin