Molekylär bioteknik för förnybar energi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB764

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB764
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Molekylär bioteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genombiologi, 5 hp eller Proteinbioteknik, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppen förnybar energi och energibärare, samt energi-produktion och -förbrukning på nationell, europeisk och internationell nivå
  • utifrån fördjupade kunskaper om solenergi, fotosyntes och molekylärbiologi redogöra för förnybar elektricitet, biomassa från växter och från alger samt möjligheter vid förädlings och molekylärbiologiskt arbete
  • visa fördjupade kunskaper om att generera förnybara biobränslen genom att redogöra för biologiska möjligheter och molekylärbiologiska utmaningar att designa mikroorganismer som producerar bioetanol, biodiesel, biometan och biovätgas
  • utifrån fördjupade kunskaper om bioreaktorer designa och välja principer och system för mer storskaliga enheter som omvandlar solenergi till förnybara biobränslen
  • diskutera förnybar energi idag och i framtiden samt molekylära möjligheter att generera förnybara biobränslen

Innehåll

Följande övergripande teman att behandlas: energi, förnybar energi, energibärare, växthusgaser. Solenergi, förnybar elektricitet, fotosyntes, biomassa från växter, biomassa från alger, traditionell samt molekylär växtförädling. Biobränslen, bioetanol, biodiesel, biometan, bioH2. Design och konstruktion av mikroorganismer med en önskvärd metabolism, syntetisk biologi. Biorektorer, fotobioreaktorer. Bränslekedjor, Livscykelanalyser.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier. Flertal näringslivskontakter, inklusive studiebesök, med myndigheter och företag inom förnybar energi.

Examination

Skriftligt prov vid slutet av kursen (10 hp) Laborationer med tillhörande seminarier och diskussioner (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin