Franska A1

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FR009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FR009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Franska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för moderna språk, 16 februari 2011
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, dels i inriktningen med franska, dels som specialisering. Den ingår i grundskollärarprogrammet 4-9, 270 hp, och gymnasielärarprogrammet, 300 hp. Den ingår även i ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 hp. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1981-05-22 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Behörighetskrav

En B, Fr steg 3 (områdesbehörighet 2). Alternativt introduktionskurs i franska A11+A12.

Mål

Utbildningen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av franska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare fransk normalprosa och vardagligt talspråk samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på franska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på franska

- kunna redogöra för huvuddragen i Frankrikes historia, geografi och

samhällsförhållanden

- kunna läsa, förstå och analysera fransk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 hp)

Föreläsningar över grammatiska termer och begrepp. Översättningsövningar och systematiska genomgångar av den franska grammatikens huvuddrag.

Skriftligt prov i grammatik och ordkunskap.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- behärska de vanligaste termerna inom modern grammatik för att kunna

utföra en analys av svenska och franska satser

- behärska de grundläggande grammatiska strukturerna i franskan för att

kunna översätta från svenska till franska

- kunna använda ett centralt franskt ordförråd

- känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och

franskt språkbruk

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 hp)

Föreläsningar över den allmänna och den franska fonetikens huvuddrag: franskans fonem, fonetiska tecken, intonationstyper och fonologiska processer samt något om uttalets socialt och regionalt betingade variation. Systematiska övningar i inlärningsstudio i syfte att uppnå ett korrekt standarduttal. Hörförståelseövningar.

Skriftligt prov i fonetik (3 hp) och muntligt prov i uttal (3 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten:

- behärska de viktigaste svenska och franska fonetiska termerna

- ha god kännedom om franskans fonem

- kunna beskriva franskans prosodiska egenskaper

- behärska det internationella fonetiska alfabetet (IPA)

- kunna på ett godtagbart sätt producera de franska språkljuden (fonem och

allofoner)

- behärska franskans fonologiska processer (bindning, "e instable" och

tonassimilation) och grundläggande intonationsmönster

Delkurs 3. Text (9 hp)

Intensiv träning av språkfärdigheten på basis av ca 1 000 sidor modern skönlitteratur. Kontinuerlig textgenomgång med språklig och litterär analys under lärares ledning. Övningar i fri skriftlig och muntlig produktion, främst i form av resuméer och referat i anslutning till textgenomgången.

Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- behärska vokabulären och grammatiken i de studerade texterna.

- kunna redogöra för och diskutera innehållet i de lästa texterna samt ha

viss kännedom om de olika författarna.

- kunna relatera de lästa texterna till varandra utifrån ett

innehållsmässigt, språkligt och litteraturhistoriskt perspektiv.

- kunna göra enklare analyser av skönlitterära texter.

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 hp)

Föreläsningar över Frankrikes historia och aktuella samhällsförhållanden motsvarande innehållet i en kursbok på ca 250 sidor. Övningar i muntlig framställning.

Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

- kunna redogöra för huvuddragen i Frankrikes historia med tonvikt på 1800-

och 1900-talen

- kunna redogöra för Frankrikes geografi

- kunna redogöra för Frankrikes politiska förhållanden och administrativa

organisation samt vara insatt i aktuella samhällsfrågor

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 18 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser första terminens studier i ämnet franska. För ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen krävs ytterligare 60 hp (Franska B1 och Franska C1) varav ett självständigt arbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver 30 hp (Romanska språk, Franska D 1) och till filosofie masterexamen ytterligare 60 hp (Romanska språk, Franska D2 och Franska E).

Övriga föreskrifter

Samtliga studerande genomgår vid studiernas början ett diagnostiskt prov. Med ledning av detta prov ges studierådgivning. Under de första veckorna uppmärksammas studietekniska frågor. För tillträde till fortsättningskurs Franska B 1 krävs minst 21 hp på baskurs Franska A 1, vari ska ingå delkurs 1, eller baskurs Franska A 2, vari ska ingå delkurs 1 eller delkurserna 3 och 4.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Franska A 2, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller A 112, Franska A 211 eller EG-/EU-franska A 211, eller Praktisk franska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin