Matematisk statistik KF

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS029

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS029
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Allmänt

Kursen kan med fördel läsas parallellt med Geometri och analys II samt Fysikprojekt I.

Behörighetskrav

Geometri och analys I.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter samt uppvisa grundläggande kunskaper om stokastiska variabler och de vanligast förekommande sannolikhetsfördelningarna
  • redogöra för begreppen väntevärde och varians för olika fördelningar och förstå innebörden av stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen samt därmed relaterade approximationer
  • konstruera punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem
  • genomföra skattningar i modeller för linjär regression (enkel och multipel) samt bedöma rimligheten hos en föreslagen modell

Innehåll

Sannolikhetsbegreppet. Oberoende och betingade sannolikheter. Stokastiska variabler. Vanliga sannolikhetsfördelningar, simultan- och marginalfördelningar. Väntevärde och varians. Stora talens lag. Centrala gränsvärdessatsen. Normalapproximation. Beskrivande statistik. Punkt- och intervallskattningar. Enkel och multipel regressionsanalys: skattning och diagnostik. Probabilistiska modeller i fysikaliska tillämpningar. Fortplantning av mätosäkerheter.

Undervisning

Lektionsundervisning i stora och små grupper.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start. Datorlaborationer godkända (1 hp), utförs i MATLAB eller liknande programvara.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin