Klinisk fysiologi

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 3ME053

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3ME053
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 9 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring av högskoleförordningen (2006:1053).

Kursen ges i termin 3 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i klinisk fysiologi och tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning och vid klinisk fysiologisk laboratorieverksamhet.

Behörighetskrav

Minst 40 godkända högskolepoäng i ämnen motsvarande årskurs 1 i programmet. Vid antagning till fristående kurs krävs äldre biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande kompetens.

Mål

Färdigheter och förmågor

Studenten förväntas efter avslutad kurs

- självständigt kunna utföra ett diagnostiskt EKG och en enkel spirometri.

- visa aktivt deltagande vid arbetsprov

- med rimlig säkerhet tolka de vanligaste EKG- och spirometrifynden .

- kunna tillämpa säkerhet och hygienrutiner vid kliniskt fysiologiskt och nuklearmedicinskt arbete.

- kunna muntligt och skriftligt redovisa sammanställda resultat från utförda undersökningar.

- kunna skriftligt redovisa för kliniskt fysiologiska och nukleärmedicinska undersökningsmetoder.

Kunskap och förståelse

Studenten förväntas efter avslutad kurs

- kunna redogöra för den normala funktionen och patofysiologin bakom vanligt förekommande sjukdomar och den teoretiska bakgrunden till de undersökningar som utförs för diagnos av dessa sjukdomar avseende hjärtat och perifer cirkulation, andningsorganen, njuren och digestionsapparaten.

- kunna redogöra för träningseffekter på olika organ

- kunna redogöra för grunder i radiofysik, radiobiologi, radiofarmaci och strålskydd samt ha kunskap om hård- och mjukvara för registrering och utvärdering av undersökningar.

- kunna redogöra för kliniska tillämpningar av radionuklidterapier inom onkologi och endokrinologi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att på ett professionellt sätt utföra, tolka och redovisa resultaten av kliniska undersökningar på studiekamrater.

Innehåll

Cirkulationssystemets, respirationssystemets, urinvägssystemets samt digestionssystemets fysiologi och patofysiologi med tillhörande metodik

Arbetsfysiologi och nuklearmedicin med tillhörande metodik. Fallstudier.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, demonstrationer och studiebesök.

Examination

Examination sker som enskilt teoretiskt och praktiskt prov. Även en examination av praktisk färdighet ingår. För betyget godkänd krävs dessutom godkända laborationer och andra obligatoriska moment samt deltagande vid seminarier, demonstrationer och studiebesök.

Studerande som erhållit underkänt på tentamensprov har rätt att genomgå provet ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank tentamen räknas som tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin