Fysikalisk kemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i Envariabelanalys,10 hp och Grundläggande kemi, 10 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för kring de fysikaliska mekanismerna för olika tranportegenskaper i lösning och redogöra för hur dessa kan ha betydelse vid olika tekniska tillämpningar, samt utföra beräkningar utifrån motsvarande transportegenskaper
  • beskriva ytaktiva ämnens egenskaper samt redogöra för drivkraften för självassocierande system, samt utföra enklare beräkningar av motsvarande egenskaper
  • härleda hastighetsuttryck och utföra kinetiska beräkningar på olika typer av kemiska reaktioner och reaktionsmekanismer
  • redogöra för tekniska tillämpningar och miljömässiga konsekvenser av olika katalysmetoder
  • använda enkla modeller för beräkning av molekylära parametrar ur spektrofotometriska eller spektroskopiska mätningar samt resonera kring molekylära energidiagram
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt skriftligt presentera resultatet i laborationsrapport

Innehåll

Elektrolyter och elektrisk ledningsförmåga, diffusion, viskositet, sedimentation samt tekniska tillämpningar av transportprocesser i lösningar. Ytspänning, ytaktiva ämnen och självassocierande system. Reaktionskinetik med begrepp såsom reaktionshastighet, reaktionsmekanism, reaktionsordning, hastighetskonstant, aktiveringsenergi och steady-state. Homogen och heterogen katalys. Industriellt viktiga reaktioner och industriell användning av katalys. Spektrofotometri och spekroskopi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp och laborationerna motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin