Hydrologi och vattenresursförvaltning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1HY141

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY141
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp geovetenskap. 15 hp matematik och 5 hp statistik rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • beskriva vattnets kretslopp och de processer som ingår i detta
  • tillämpa vattenbalansekvationen på hydrologiska frågeställningar i olika rums- och tidsskalor
  • mäta de viktigaste komponenterna i kretsloppet, speciellt vattenföring i vattendrag
  • beskriva hur mänsklig verksamhet påverkar komponenterna i vattnets kretslopp
  • analysera hydrologisk mätdata och kommunala översiktsplaner för att utvärdera vattenresursförvaltningen i ett område
  • genomföra och skriftligen rapportera resultatet av en mindre fältstudie

Innehåll

Vattnet och dess kretslopp. Avrinningsområdet: Vattenbalans. Markvatten, grundvatten. Inströmnings- och utströmningsområden. Topografins inverkan. Väderobservationer. Bestämning av arealnederbörd.

Avrinningsbildning. Orientering om avrinningsmodeller och hydrologiska prognoser. Mänsklig påverkan: Skogsbruk, jordbruk, stad, vattenreglering. Vattenförsörjning. Vattenplanering. Instrument och metoder för hydrologiska mätningar: Vattenföringsbestämning. Kartering av snötäcke och vattendelare. Grundläggande vattenkemiska mätmetoder. Loggerteknik.

Fältkurs: Vattenföringsbestämning. Analys av avrinningsområde. Kvalitetskontroll och utvärdering av hydrologiska data. Sammanställning och rapportering av fältkursresultat.

Studiebesök: Kommunal vattenförsörjning och vattenrening

Betydelsen av EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige och vattenresursförvaltning.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, studiebesök och en fältkurs ca 2 dagar.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller i slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget 3, 4 eller 5 fordras deltagande och godkänt på samtliga prov, övningar, obligatoriska moment och rapporter. Examinationen är uppdelad på tentamen (7 hp) och obligatoriska moment och rapporter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin