Samhällskunskap AB: Juridik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SK113

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SK113
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statskunskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Statsvetenskapliga institutionens styrelse, 12 september 2012
Ansvarig institution
Statsvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursen ges inom Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Den ingår i inriktningen Samhällskunskap, 90 hp.

Kursansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6/6)

Mål

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga till att självständigt hantera och analysera inom offentlig verksamhet bedriven verksamhet vad gäller offentlig rätt.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

1. Känna till de grundläggande reglerna för offentliga myndigheters, särskilt skolans, verksamhet.

2. Förstå betydelsen av innehållet i dessa.

3. Kunna identifiera och analysera i offentlig verksamhet vanligt förekommande problem av rättslig art.

4. Kunna göra bedömningen att ärendet/beslutet skall överlämnas till överordnad tjänsteman.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid arbete i skolan och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband därmed. Tyngdpunkten ligger på att träna på att använda juridiskt källmaterial.

Undervisning

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Därefter följer seminarier. Till varje undervisningstillfälle förutsätts deltagarna ha förberett sig väl. Utgångspunkten är komplexa frågor som skall träna färdigheten i att hantera den juridiska metoden. All undervisning är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen. All undervisning är obligatorisk.

Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Studenter som fått betyget Underkänd (U) har möjlighet till omtentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin