Examensarbete D i tillämpad beräkningsvetenskap

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD908

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD908
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Tillämpad beräkningsvetenskap A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 oktober 2011
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen, samt därutöver kärnkurser i tillämpad beräkningsvetenskap om minst 25 hp på avancerad nivå. Dessutom kan kurser på avancerad nivå krävas som är nödvändiga för projektets genomförande. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av tillämpad beräkningsvetenskap
  • söka, tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
  • avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förkommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer
  • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
  • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
  • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuell eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet vid ett seminarium. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin