Stålbyggnad

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE422

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE422
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 december 2011
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Byggnadsmekanik, Träbyggnad och Rit- och CAD-teknik I eller motsvarande kunskaper.

Mål

Kursen behandlar utformning och dimensionering av stålkonstruktioner med hänsyn till de egenskaper hos material och konstruktionselement som påverkar bärförmågan. Förutom dimensionering av balkar och pelare samt skruv- och svetsförband ingår orientering om korrosion och rostskyddsmetoder.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva sambandet mellan töjning och spänning för konstruktionsstål, förklara de hållfasthetsbegrepp och andra begrepp som kan utläsas ur spännings-töjningskurvan, förklara skillnaden mellan elastisk och plastisk deformation samt förklara begreppet slagseghet och grunderna för stålens indelning i seghetsklasser,
  • redogöra för förhållanden som påverkar balkars och pelares bärförmåga, identifiera dessa faktorers inverkan i enskilda fall samt beräkna bärförmågan med hänsyn till materialets hållfasthet och inverkan av instabilitet,
  • redogöra för begrepp och beteckningar som används vid svetsförband, beskriva de vanligaste svetsmetoderna inom stålbyggandet, risken för svetsdefekter och åtgärder för att förhindra dem samt beräkna bärförmågan för enskilda svetsar och enkla svetsförband,
  • redogöra för begrepp och beteckningar som används vid skruvar och skruvförband, beskriva verkningssättet hos skruvförband och modellen för beräkning av enskilda skruvars bärförmåga, beräkna kraftfördelningen i skruvförband samt kontrollera förbandet med hänsyn till dimensionerande skruvkraft,
  • redogöra för de vanligaste utformningarna av stålstommar till enplanshallar och flervåningsbyggnader, principer för stabilisering av stommen samt beskriva vanliga utformningar av anslutningsdetaljer och kunna dimensionera vanligen förekommande skarvar och anslutningar med enkla beräkningsmodeller,
  • redogöra för mekanismen bakom stålets korrosion och indelningen av miljön i korrosivitetsklasser, samt identifiera förhållanden i omgivande miljö och konstruktionsutformning som innebär ökad risk för rostangrepp,
  • redogöra för huvuddragen i hur konstruktionselement i stål samt svets- och skruvförband ritas och betecknas på ritningar.

Innehåll

Orientering om stålets användning i byggkonstruktioner.

Olika typer av konstruktionsstål. Hållfasthetspåverkande faktorer. Stålets dimensionerande egenskaper. Faktorer som påverkar konstruktionsstålens svetsbarhet. Standarder för stål.

Konstruktionselement som används inom stålbyggandet.

Beräkning av balkars och pelares bärförmåga. Instabilitetsfall som kan påverka bärför-mågan.

Svetsförband och skruvförband. Utformning. Beräkning av bärförmåga.

Vanliga typer av stålstommar för enplanshallar och flervåningsbyggnader. Metoder för stabilisering av byggnadsstommar i stål.

Utformning och dimensionering av skarvar och anslutningsdetaljer.

Rostskydd.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Inlämningsuppgifter.

Examination

Inlämningsuppgifter, 3 hp.

Tentamen med teori- och räkneuppgifter, 2 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Stålbyggnad , 1BI111 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin