Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2012
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom grundlärarprogrammet.

Behörighetskrav

Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3, 7,5 hp

Mål

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att tillämpa didaktiska och matematiska begrepp och teorier i situationer med anknytning till undervisning och vetenskapliga sammanhang. Kursen utgör en breddning på så vis att studenterna presenteras för ytterligare matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- formulera och värdera uppgifter och övningar i matematik utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier

- utforma och värdera olika typer av undervisningsmaterial utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier

- planera en undervisningssituation och motivera sina val utifrån didaktiska och matematiska begrepp och teorier

- lösa uppgifter i matematik och redovisa matematiska resonemang inför andra.

- identifiera och redogöra för syfte, frågeställning, teori, metod och resultat i en vetenskaplig text

- utifrån begreppen validitet och reliabilitet värdera resultat

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden.

- Geometri: mätning, geometriska begrepp, klassificering, geometriska former, historia, mönster, teorier om lärande i geometri

- Kombinatorik och grafteori: kombinationer, permutationer, väg

- Statistik: sammanställa, tolka och kritiskt granska olika spridningsmått, tabeller och diagram

- Sannolikhetslära: utfall, utfallsrum, händelse, risk

- Matematisk problemlösning och bevis: definition problem, strategier, teorier om undervisning och lärande i problemlösning.

- Matematiska resonemang: definition av olika slags resonemang, förankring av argument

- Individualisering: olika typer

- Språk och kommunikation i matematik: semiotiska system, användandet av olika konkretiseringar och representationer som ex. grafer, tabeller och diagram, kommunikation i klassrummet, visualisering.

- Digitala medier i matematikundervisningen

- Lektionsplanering: didaktisk analys

- Reliabilitet och validitet

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och lektioner.

Examination

- Skriftlig/a salstenta/or

- Skriftliga och/eller muntliga examinationer under kursens gång

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin