Programkonstruktion och datastrukturer

20 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL201

Kod
1DL201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Introduktion till Informationsteknologi, Baskurs i matematik.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • analysera enklare problem och designa lösningar med hjälp av algoritmer och programmering;
 • beskriva algoritmbegreppet och konstruera algoritmer med sekvensering, alternativ och upprepning (iteration/rekursion);
 • redogöra för grundläggande syntax och semantik för ett funktionellt programspråk, t.ex. Standard ML;
 • koda och dokumentera program för enklare problem;
 • utforma specifikationer för önskat beteende hos ett program med hjälp av för- och eftervillkor;
 • motivera att körningen av ett program (en algoritm) med upprepning faktiskt avslutas;
 • välja och konstruera lämpliga datastrukturer för en algoritm;
 • analysera körtiden för enklare algoritmer/program i relation till indatats storlek, i bästa, sämsta och genomsnittliga fall;
 • utvärdera algoritmer med avseende på komplexitet, välja lämplig algoritm bland olika alternativ;
 • genomföra kodgranskning, testning och felsökning av enklare program;
 • använda grundläggande programspråksbegrepp som uttryck, värde, typ, funktion, bindning, rekursion, pekare, sidoeffekt, variabel, tilldelning m.fl.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

 • Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, kort historik över programmering, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.
 • Algoritmer: vad en algoritm är, programmet som realisering av en algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan datorprogram och vardagslivets algoritmer.
 • Algoritmer för sökning (binära sökträd, balanserade sökträd, hashtabeller) och sortering. Enkla grafalgoritmer.
 • Matematiska grunder för algoritmanalys: asymptotisk notation, summationer, rekursionsformler.
 • Datastrukturer: enkla datatyper, poster, fält, listor, träd, stackar, köer, träd, prioritetsköer, "heaps".
 • Dataabstraktion.
 • Grundläggande funktionell programmering i Standard ML eller annat funktionellt språk: funktionsanrop, värden och typer, funktionsabstraktion, definitionsabstraktion.
 • Grundläggande programstrukturer: sekvensering, alternativ, upprepning.
 • Sidoeffekter: tilldelning, grundläggande in/utmatning.
 • Grundläggande programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för kravspecifikation, problemanalys, programdesign, kodning, kodgranskning, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen (10 hp) samt muntligt och/eller skriftlig redovisning av uppgifter (10 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med kursen Programkonstruktion (1IT020, 1DL200), Programkonstruktion I (1IT021), Programkonstruktion II (1IT022), Programmeringsmetodik DV1 (2AD524), Algoritmer och datastrukturer I (1DL210) eller Datastrukturer MN1 (1DL009, 1TD191, 1MB026).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin