Funktionella material I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE021
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Fasta tillståndets fysik I ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras magnetiska egenskaper samt förstå samband mellan magnetiska egenskaper och utbytesväxelverkan, magnetisk anisotropi och materialdefekter,
  • redogöra för olika typer av magnetiska material-, temperatur- och storleksberoende fenomen,
  • redogöra för användningsområden av magnetiska material,
  • bedöma betydelse, möjligheter och begränsningar av magnetiska material i olika tekniska tillämpningar.

Innehåll

Ferro- och ferrimagnetiska material. Magnetisk utbytesväxelverkan och magnetisk anisotropi. Magnetiska domäner och domänväggar. Material-, temperatur- och storleksberoende fenomen beskrivs från bulk till nanometerstorlek. Tillämpningsnära kunskaper om t.ex. mjuk- och hårdmagnetiska material, magnetisk informationslagring, magnetoresistans i tunnfilmsstrukturer, sensorer och minneselement i datorer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, mindre projekt i grupp, laboration och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) samt godkänd laboration och projektuppgift (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin