Geodetisk mätteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE414

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE414
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

60 hp inom ingenjörsprogram, inklusive Fältmätning.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda geodetisk programvara för att skapa ritningar, utföra koordinatberäkningar, nätutjämningar, koordinattransformationer mm.,
  • genomföra inmätningar med totalstation och GPS som underlag till terrängmodeller och digitala kartor,
  • redogöra för olika metoder att samla in data till terrängmodeller, t.ex. flygbildstolkning, markskanning, digitalisering av nivåkurvor mm.,
  • skapa anläggningsmodeller och terrängmodeller samt utföra massberäkningar,
  • redogöra för kvalitetssäkring av terrängmodeller,
  • skriva mätrapporter och ta fram fackmässiga ritningar,
  • redogöra för användning av laserskanning som mätningsmetod, särskilt vid renovering och tillbyggnad.

Innehåll

Praktiska mätövningar med totalstation. Praktiska mätövningar med GPS. Nätutjämning. Massberäkningar. Koordinattransformationer. Ritningar. Kvalitetssäkring av terrängmodeller. Framställning av digitalt projekteringsunderlag, digitala kartor, terrängmodeller mm. Grunderna i geodesiprogram såsom Geo. Laserskanning som mätmetod.

Undervisning

Projektarbete med projektstödjande, fältmätningar, övningar och genomgångar.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift med individuella delinlämningar (3 hp). Skriftlig eller muntlig tentamen (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Geodetisk mätteknik , 1BI123 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin