Fysikalisk kemi - profilkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB358

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB358
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Examen på grundnivå 180 hp med 90 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • sammanfatta de viktigaste områdena inom grundläggande fysikalisk kemi, och diskutera viktiga teorier och idéer nödvändiga för fortsatta studier inom fysikalisk kemi
  • sammanfatta och diskutera viktiga forskningsområden inom fysikalisk kemi och andra områden där fysikalisk kemi har stor inverkan
  • söka, organisera och presentera information relaterad till fysikalisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter
  • motivera och argumentera för olika forskningsområden relaterade till fysikalisk kemi med avseende på grundvetenskaplig relevans och samhällelig nytta

Innehåll

Översikt över området fysikalisk kemi och aktuella forskningsområden.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturprojekt.

Examination

Inlämningsuppgifter 2 hp. Skriftlig och/eller muntlig examination 1 hp. Skriftlig sammanfattning av seminarier 2 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de obligatoriska momenten.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin