Experimentella metoder inom materialfysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA550

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA550
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Fasta tillståndets fysik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • översiktligt beskriva moderna experimentella metoder inom materialfysiken
  • redogöra för de olika teknikernas begränsningar
  • analysera experimentella metoder med avseende på känslighet och noggrannhet för olika mätningar inom materialfysik.
  • utvärdera olika experimentella tekniker som verktyg för att lösa olika problem.

Innehåll

Olika experimentella metoder är av central betydelse för utvecklingen inom materialfysiken. De används för att tillverka prover, bestämma strukturer och andra materialegenskaper (både kända och nyupptäckta) och hur dessa sedan testas mot teoretiska koncept och modeller. I kursen behandlas frågan om hur man väljer bland moderna mätmetoder för att lösa en speciell frågeställning utifrån metodernas känslighet, noggrannhet och precision. Exempel på tekniker för bestämning av strukturer, elektromagnetiska och mekaniska egenskaper beskrivs i föreläsningar och illustreras med praktiska övningar och laborationer. Metoderna omfattarbestämning av atomär sammansättning och struktur samt magnetiska och optiska egenskaper för fasta material, ytor och superstrukturer med bl.a. elektron- och fotonbaserade tekniker, atomära sondmetoder, elektronspektroskopi och ytkänsliga metoder. Laborationer och demonstrationer skall ge praktisk erfarenhet från jonstrålemetoder, röntgenreflektivitet och diffraktion, ljusspridning, absorptionsmetoder, SQUID, MOKE, Kerr-mikroskopi, och AFM.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer. Självstudier och grupparbeten med studentledda presentationer ger fördjupning inom vissa urvalda områden. Kapitel från olika böcker samt översiktsartiklar används.

Examination

Laborationer med förberedande uppgifter och rapporter.

Seminariepresentation över val av experimentell metod för att lösa en given vetenskaplig frågeställning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin