Flerspråkighet i samhället och hos individen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS194

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS194
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för nordiska språk, 20 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • beskriva och ge exempel på olika slags språklig variation: regional, social, könsbetingad, situationell
  • redogöra för och förklara grundläggande begrepp och centrala aspekter av svensk språkpolitik
  • beskriva och illustrera samband mellan språkpolitik, språkideologi och attityder till språklig mångfald
  • redogöra för vad två- och flerspråkighet hos barn och vuxna innebär

Innehåll

Kursen behandlar flerspråkighet och språklig variation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin