Tidsserieanalys

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2013
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive Inferensteori I eller Sannolikhet och statistik och Stokastisk modellering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begreppen stationär tidsserie och autokorrelation och skatta autokorrelation utifrån en observerad tidsserie;
  • genomföra skattningar av trend och säsongsvariation i tidsserier;
  • skatta parametrar i de vanligast förekommande tidsseriemodellerna t.ex. ARIMA-processer och bedöma de anpassade modellernas giltighet;
  • genomföra prediktioner, särskilt för ARIMA-processer;
  • redogöra för grunderna i spektralteori samt skattning av spektraltäthet;;
  • utvärdera resultat från någon statistisk programvara (t.ex. R) vid anpassning av modeller till tidsserier.

Innehåll

Stationäritet. ARIMA-processer. Modellanpassning, Box-Jenkins metod. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori, skattning av spektrum. Mjukvara för analys av tidsserier. Orientering om multivariata modeller, Kalman-filter och icke-linjära modeller såsom ARCH- och GARCH-modeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt inlämningsuppgifter och datorlaborationer (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin