Biokemi

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB030

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3KB030
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 4 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighetskrav

Kemi för biomedicin

Mål

Kursen ska ge kunskap om de grundläggande biokemiska reaktionerna i en levande cell samt ge förmågan att använda grundläggande biokemiska analysmetoder.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

  • redogöra för generella strukturer hos proteiner, kolhydrater, lipider och nukleinsyror
  • redogöra för liganders bindning till proteiner och nukleinsyror
  • redogöra för enzymers allmänna egenskaper
  • översiktligt beskriva cellers nedbrytning av glukos, fettsyror och aminosyror samt hur dessa reaktioner kan bidraga till ATP-bildning
  • redogöra för cellers ATP-bildning med och utan syre
  • redogöra för reaktiva syreformers uppkomst i celler, deras skadliga och nyttiga verkan samt oskadliggörande
  • redogöra för biologiska membrans uppbyggnad
  • redogöra för samt använda grundläggande metoder inom proteinkemi

Innehåll

Teorikursen

Proteinstruktur, bindningslära, enzymologi, nedbrytning av glukos, fettsyror och aminosyror (översiktligt), cellens basala energiomsättning, reaktiva syreformer, biologiska membran, metoder för isolering och analys av proteiner.

Laborationskursen

Proteinseparation, enzymkinetik, cellandning och proteinbindning

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt laborationer med skriftlig resultatredovisning. Närvaro är obligatorisk vid kursintroduktionen samt vid seminarier och laborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs i) ett aktivt deltagande i de obligatoriska momenten, ii) godkända skriftliga laborationsrapporter samt iii) godkänd individuell skriftlig sluttentamen. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds endast student som av särskilda skäl, som olycksfall eller sjukdom, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (totalt 5 gånger). Om synnerliga skäl föreligger kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfällen. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen; inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin