Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 3 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom grundlärarprogrammet. Kursplanen är giltig från och med ht 2012.

Behörighetskrav

30 hp från termin 1 och 15 hp från termin två på programmet

Mål

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att tillämpa didaktiska och matematiska begrepp och teorier i undervisningssituationer och vetenskapliga sammanhang. Kursens innehåll bygger vidare på kursen matematik I och utgör en grund för den avslutande kursen i matematik för grundlärarprogrammet årskurs fk-3.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- formulera och värdera uppgifter och övningar i matematik utifrån matematiska begrepp och didaktiska perspektiv

- utforma och värdera olika typer av undervisningsmaterial utifrån matematiska begrepp och didaktiska perspektiv

- planera en undervisningssituation och motivera sina val utifrån matematiska begrepp, didaktiska perspektiv och skolans styrdokument

- lösa uppgifter i matematik och redovisa matematiska resonemang inför andra.

- identifiera och redogöra för syfte, frågeställning, teori, metod och resultat i en vetenskaplig text

- utifrån kvalitetskriterier inom matematikdidaktisk forskning värdera resultat av matematikdidaktiska studier.

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden.

- Algebra: talföljder, likheter/olikheter,ekvationer och funktioner

- Geometri: mätning, geometriska begrepp, klassificering, geometriska former, historia, mönster, teorier om lärande i geometri

- Grundläggande kombinatorik

- Statistik: sammanställa, tolka och kritiskt granska olika spridningsmått, tabeller och diagram

- Sannolikhetslära: utfall, utfallsrum, händelse, risk

- Matematisk problemlösning och bevis: definition problem, strategier, teorier om undervisning och lärande i problemlösning.

- Matematiska resonemang: definition av olika slags resonemang, förankring av argument

- Olika typer av individualisering

- Språk och kommunikation i matematik: semiotiska system, användandet av olika konkretiseringar och representationer som ex. grafer, tabeller och diagram, kommunikation i klassrummet, visualisering.

- Digitala resurser för lärande i matematik

- Pedagogisk planering

- Matematik som vetenskapsområde

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och lektioner.

Examination

- Skriftlig/a salstenta/or

- Skriftliga och/eller muntliga examinationer under kursens gång

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin