Naturresurser

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP003

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP003
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp i geovetenskap och 15 hp i kemi, alternativt 90 hp i fysik kombinerat med 30 hp i geovetenskap. Kursen Regional geologi 10 hp rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och tolka malmmineral och texturer
  • utvärdera malmfyndigheter, inklusive mineraliseringar, geologiska förutsättningar samt bildningsprocesser
  • bedöma den ekonomiska potentialen i malmfyndigheter
  • diskutera bildandet och användningen av torv och lera
  • bedöma miljöpåverkan och eventuell sanering av malmer och jordar
  • utvärdera petroleumresurser utifrån tryck, temperatur och geologiska miljöer i marken samt påverkan på petroleumsystemet med hjälp av geologiska data

Innehåll

Tyngdpunkten i kursen är bildandet, sammansättning och fördelning av malmfyndigheter. Kursen behandlar även villkoren för deponeringen av organiskt material och skapandet av kolväteresurser samt bildning, förekomst och användning av torv och lera. Utvinning av icke-förnybara naturresurser diskuteras därefter med utgångspunkt i lagstiftningen, miljöpåverkan, hållbart naturresursutnyttjande och sanering.

Undervisning

Föreläsningar, grupparbete, seminarier, fältarbete , projektarbete och övningar. Deltagande i grupparbete, seminarier, projektarbete, och övningar är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen motsvarande 7 hp samt ett praktiskt prov 3 hp . För att kursen skall bedömas godkänd fordras också att fältarbete, övningar, projektarbete och seminarier motsvarande 5 hp bedömts godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin