Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 24 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom grundlärarprogrammet. Kursplanen är giltig från och med ht 2012.

Behörighetskrav

30 hp från termin 1 och 15 hp från termin två på programmet

Mål

Syftet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att tillämpa didaktiska och matematiska begrepp och teorier i undervisningssituationer och vetenskapliga sammanhang. Kursens innehåll bygger vidare på kursen matematik I och utgör en grund för den avslutande kursen i matematik för grundlärarprogrammet årskurs fk-3.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- formulera och värdera uppgifter och övningar i matematik utifrån matematiska begrepp och didaktiska perspektiv

- utforma och värdera olika typer av undervisningsmaterial utifrån matematiska begrepp och didaktiska perspektiv

- planera en undervisningssituation och motivera sina val utifrån matematiska begrepp, didaktiska perspektiv och skolans styrdokument

- lösa uppgifter i matematik och redovisa matematiska resonemang inför andra.

- identifiera och redogöra för syfte, frågeställning, teori, metod och resultat i en vetenskaplig text

- utifrån kvalitetskriterier inom matematikdidaktisk forskning värdera resultat av matematikdidaktiska studier.

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden.

- Algebra: talföljder, likheter/olikheter,ekvationer och funktioner

- Geometri: mätning, geometriska begrepp, klassificering, geometriska former, historia, mönster, teorier om lärande i geometri

- Grundläggande kombinatorik

- Matematisk problemlösning och bevis: definition problem, strategier, teorier om undervisning och lärande i problemlösning.

- Matematiska resonemang: definition av olika slags resonemang, förankring av argument

- Olika typer av individualisering

- Språk och kommunikation i matematik: semiotiska system, användandet av olika konkretiseringar och representationer som ex. grafer, tabeller och diagram, kommunikation i klassrummet, visualisering.

- Digitala resurser för lärande i matematik

- Pedagogisk planering

- Matematik som vetenskapsområde

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och lektioner.

Examination

- Skriftlig/a salstenta/or

- Skriftliga och/eller muntliga examinationer under kursens gång

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin