Klimatvariationer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME404

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp fysik, geovetenskap eller biologi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva klimatets variationer på tidsskalor 10 år till hundratals miljoner år (paleoklimatologi)

  • tillämpa grundläggande kunskaper i meteorologi för att förstå klimat

  • redogöra för paleoklimatologiska arbetsmetoder, klimatindikatorer, dateringsmetoder och klimatfaktorer

  • beskriva skillnaden mellan en klimatfluktuation och en klimatvariation

  • beskriva metoder som kan användas för att studera / prediktera framtida klimat

Innehåll

Klimatets variationer: isborrkärnor, sedimentprover, trädringsanalys, pollenanalys, utbredning av växter och djur, syreisotopanalyser, kol-14 metoden, havsisutbredning, glaciärer, vattennivån i avloppslösa sjöar. Klimatfaktorer: jordens banelement, kontinentaldrift, havsströmmar, vulkanism, bergsveckning, växthusgaser, solaktivitet, moln, global fördunkling (stoft). Klimatmodellering, IPCC, negativa- och positiva återkopplingsmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Skriftlig examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin