Masteruppsats i kulturgeografi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2KU035

Kod
2KU035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturgeografi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 juni 2018
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursen är obligatorisk på masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi samt inriktning samhällplanering.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot kulturgeografi eller samhällsplanering. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Av dessa ska 30 hp utgöras av kärnkurser inom kulturgeografi och 15 hp av färdighetskurser.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

• Kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom kulturgeografin

• Självständigt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar som bygger på gedigen kulturgeografisk analys och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom kulturgeografin

• Kunna visa på fördjupad förståelse för kulturgeografiska problemställningar inom teori, metod och analys

• Kunna föra välutvecklade resonemang samt ha välutvecklad reflektion kring uppsatsens samtliga delar

• Kunna visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

• Kunna granska andras uppsatsarbeten enligt ställda krav som framförs på uppsatsarbetet

• Kunna identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem.

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning inom ämnet. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Den godkända uppsatsen publiceras i Uppsala universitets digitala vetenskapliga arkiv DiVA.

Undervisning

Undervisningen består av handledning, en informationsträff, en mitterminsträff och ett slutseminarium.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering. Betygsgrader: väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin