Transnationella utbildningsstrategier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK111

Kod
4UK111
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 januari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av utbildningsstrategier som överskrider nationella gränser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• beskriva huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv

• ur ett historiskt perspektiv analysera förhållandet mellan regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering av utbildning

• redogöra för och analysera betydelsen av och förutsättningarna för sociala gruppers transnationella utbildningsstrategier

• beskriva och analysera hur organiseringen av internationaliseringen av utbildning och forskning påverkar desamma

• jämföra den betydelse bilaterala relationer inom utbildningen har för utveckling av olika länders kultur och språk

Innehåll

Kursen behandlar transnationella utbildningsstrategier i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

• huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering

• processer av regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering inom utbildningsområdet

•sociala gruppers transnationella utbildningsstartegier

• organisationen av internationalisering av högre utbildning

• bilaterala relationer inom utbildningsområdet

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin